Board Of Trustee


विद्यमान विश्वस्त मंडळ

श्री. राजकुमार लोढा

मुख्य विश्वस्त

अॅड.अशोकराव संकपाळ

विश्वस्त

श्री. पंकज निकुडे

विश्वस्त

सॉलिसिटर प्रसाद शिंदे

विश्वस्त

श्री.संदीप जगताप

विश्वस्त

श्री. शिवराज झगडे

विश्वस्त

श्री. तुषार सहाने

विश्वस्त

सौ.वीणा हे.सोनवणे

पदसिद्ध विश्वस्त नगराध्यक्षा जे.न.पा.

श्री.अतुल प्रताप म्हेत्रे

पदसिद्ध विश्वस्त तहसिलदार पुरंदर